+31 6 383 19890 info@shivascoaching.nl
Selecteer een pagina

1. Algemeen
Shivas Coaching 4 You is opgericht door Sharon de Groot en is gevestigd in Velserbroek en ingeschreven onder nummer 73578398, bij de Kamer van Koophandel.

Sharon de Groot verzorgt advies, ondersteuning & begeleiding op het gebied van Adoptienazorg, Life- & LifeStyleCoaching

2. Werkveld

Sharon de Groot richt zich op het coachen van (jong) volwassenen vanaf 18 jaar.

3. Afspraken maken/verhindering

Afspraken voor een intake- of coaching gesprek worden in overleg gepland en schriftelijk vast gelegd/bevestigd.

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afgezegd, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Bij te laat komen of afzeggen binnen 24 uur zullen de kosten voor de geplande afspraak in rekening worden gebracht.

Bij niet verschijnen van de cliënt op een geplande afspraak worden de volledige kosten van het gesprek in rekening gebracht en de cliënt verplicht deze te betalen.

Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk. 

4. Tarieven

De sessies hebben een duur van 90 minuten, tenzij anders is overeengekomen. Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten, na te lezen onder het hoofdstukje tarieven op de website van www.sharondegroot.com.

Overleg (telefonisch, per WhatsApp, sms, mail, voorbereiding en materiaal) zijn bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen.

5. Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling ontvangt u na afloop van elke sessie een factuur, mits er een pakket wordt afgenomen. Dan ontvangt u de factuur na afloop van de eerste sessie. Betaling dient binnen 7 dagen na de factuurdatum te geschieden. Betaling kan door zelf het verschuldigde bedrag bij te schrijven op de rekening NL23 KNAB 0258 2411 36 tnv Shivas Coaching 4 You. Betalen via een betaalverzoek na afloop van een sessie is ook mogelijk.

Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt de administratie van Shivas Coaching 4 You een betalingsherinnering. Indien ouders/verzorgers van het kind of de cliënt niet binnen 7 dagen na datum van betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Shivas Coaching 4 You gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten en rente in rekening te brengen.

Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van Shivas Coaching 4 You zijn wij genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening.

Bij betalingsachterstand is Shivas Coaching 4 You gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers van het kind of de cliënt aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient de cliënt dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij Shivas Coaching 4 You.

6. Aansprakelijkheid

Ondersteuning, begeleiding en advisering is gericht op het bewustwordingsproces, het accepteren en persoonlijke groei, zonder het resultaat te garanderen.

Voor lichamelijke en psychische klachten, raadt Shivas Coaching 4 You u eerst aan om contact op te nemen met uw huisarts.

Shivas Coaching 4 You sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van directe of indirecte schade, emotionele schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Shivas Coaching 4 You, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Shivas Coaching 4 You. De coach kan nooit verantwoordelijk worden gehouden van wat er buiten de sessies gebeurt.

Shivas Coaching 4 You is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledig informatie heeft verstrekt.

Deelname is op eigen risico. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het bewaken van zijn/haar eigen psychische dan wel lichamelijke grenzen. Bij het ontstaan van problemen van fysieke en/of psychische aard, verwijs ik door naar uw huisarts/behandeld arts of therapeut.

Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om tijdens de intake en coaching gesprekken een oprecht beeld te schetsen van zijn/haar problematiek en gesteldheid. Ook voor wat betreft medicijnengebruik en/of andere therapieën.

De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de coaching als de periode daarna.

7. Vertrouwelijkheid

Shivas Coaching 4 You verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coach sessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt.

Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd.

Bij de behandeling van de persoonlijke (NAW-)gegevens van de cliënt, houdt Shivas Coaching zich aan de privacyregels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Shivas Coaching 4 You behoudt zich het recht voor om geluidsopnames te maken van een gesprek, uitsluitend ten behoeve van mogelijke (anonieme) besprekingen bij collegiale intervisie of supervisie.

8. Beëindiging

De overeenkomst kan op de volgende manieren worden beëindigd;

  • Cliënt geeft aan dat het aantal overeengekomen sessies is afgerond en hij/zij het coachingstraject wil beëindigen;
  • Cliënt heeft aangegeven dat hij/zij zich niet wenst te houden aan het gezamenlijk opgestelde behandelplan;
  • Cliënt zich herhaaldelijk niet houdt aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan de afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen de cliënt en de coach;

De coach van mening is dat, in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de coach, de coach, niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

9. Vindplaats en wijzigingen voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van sharondegroot.com. Van toepassing is steeds de versie die gold ten tijden van het tot stand komen van de overeenkomst.